Om Öppnadata

Riksarkivet har fått i uppdrag (PDF) av regeringen att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. I uppdraget ingår bl.a. att fr.o.m. den 1 juli 2016 förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se. Portalen fungerar som en katalog, i betydelsen att den pekar ut datakällor hos dataägarna (portalen är alltså inte en depå för data). Målet är att portalen ska vara enkel att använda, ha tydliga licenser och villkor, ge stöd för att data kan vidareutnyttjas samt möjliggöra delning av resurser och lösningar.

Riksarkivet ska i enlighet med uppdraget fortsätta det arbete som inletts av Vinnova för att främja arbetet med tillgängliggörande av information och öppna data från statliga myndigheter.

Åtkomst

Du kan ladda ner metadatan om alla datamängder på oppnadata.se uttryck med DCAT-AP i RDF. Du kan också komma åt datamängdernas metadata via CKAN's API.