Baskarta - Detaljer

Detaljer från Gävles baskarta.

Gävle kommun upplyser om att baskartans innehåll med avseende på noggrannhet och aktualitet överensstämmer med fastställda specifikationer och beskrivningar. Gävle kommun strävar efter att informationen skall vara så riktig som möjligt men kan inte garantera det i alla avseenden.

Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från Gävle kommun till kunden. Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för kunden till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 14, 2020, 20:01 (UTC)
Skapad November 29, 2018, 02:00 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/64
Contact email mailto:oppnadata@gavle.se
Contact name Öppna data Gävle
Frequency oregelbundet
GUID https://catalog.gavle.se/store/1/resource/63
Language svenska
Publisher URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.gavle.se/
Publisher name Gävle kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Befolkning och samhälle
URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/63
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://catalog.gavle.se/store/1/resource/269
provenance Innehållet i baskartans datamängder kommer ursprungligen från olika källor. Exempelvis Lantmäteriets fastighetskarta, fotogrammetisk digitalisering, traditionell inmätning med GNSS eller totalstation. Noggrannhet och aktualitet kan variera kraftigt beroende på insamlingsmetod och insamlingstillfälle. Det bör tas i beaktande vid användning av data.