Bebyggelseregistret anläggning

Bebyggelseregistret, BeBR, är ett nationellt register med information om det byggda kulturarvet. Här ryms allt från timmerstugor och gamla industrimiljöer till modern stadsbebyggelse. Det finns omkring 80 000 sökbara poster i registret, av dem är cirka 13000 byggnader skyddade som byggnadsminnen och kyrkor. Uppdateringar och nya registreringar görs kontinuerligt. De uppgifter som finns presenterade i Bebyggelseregistret är hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Informationen är framtagen och registrerad av regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Termen anläggning har sedan länge använts inom kulturmiljövården i olika sammanhang bland annat vid bebyggelseinventeringar. En anläggning betecknar i det här sammanhanget ett avgränsat område med en eller flera byggnader. Byggnaderna har ett gemensamt, funktionellt samband och utgör tillsammans t.ex. en bondgård, en skola eller ett bostadshus med garage. Det område, som tillsammans med byggnaden/byggnaderna, bildar en anläggning överensstämmer oftast ytmässigt med den berörda fastigheten. I ett inventeringsarbete har fältarbetet mestadels gjorts fastighetsvis med en beskrivning av de enskilda byggnaderna och av den tomt eller gårdsmiljö som omger byggnaderna. I flera fall har en situationsplan med markering för byggnaden/byggnaderna och för t.ex. växtlighet, gångar, staket eller murar tagits fram.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 5, 2020, 01:03 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:02 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/59016a636923433ba7f153f80bb12c09
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI https://www.raa.se/
Publisher URL https://www.raa.se/
Publisher name Swedish National Heritage Board
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Utbildning, kultur och sportMiljö
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/59016a636923433ba7f153f80bb12c09
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source https://www.raa.se/