Bebyggelseregistret byggnad

Bebyggelseregistret, BeBR, är ett nationellt register med information om det byggda kulturarvet. Här ryms allt från timmerstugor och gamla industrimiljöer till modern stadsbebyggelse. Det finns omkring 80 000 sökbara poster i registret, av dem är cirka 13000 byggnader skyddade som byggnadsminnen och kyrkor. Uppdateringar och nya registreringar görs kontinuerligt. De uppgifter som finns presenterade i Bebyggelseregistret är hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Informationen är framtagen och registrerad av regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

I BeBR betecknar byggnad en funktionellt självständig byggnadskropp, företrädesvis under tak och i en eller flera våningar. Den kan vara försedd med på- och tillbyggnader. BeBR:s begrepp omfattar även byggnadsverk och objekt av annat slag t.ex. bro, brygga damm, dansbana etc. Registrets byggnader är indelade i funktioner. Med funktion menas det ändamål för vilken byggnaden/objektet en gång har skapats eller senare kommit att präglas av. Exempel på byggnadsfunktioner är bl.a. bod, ekonomibyggnad, operahus och skolbyggnad.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 9, 2020, 06:00 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:01 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/569ae8408a69c903417d004ff6c8e9b5
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI https://www.raa.se/
Publisher URL https://www.raa.se/
Publisher name Swedish National Heritage Board
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme MiljöUtbildning, kultur och sport
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/569ae8408a69c903417d004ff6c8e9b5
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source https://www.raa.se/