Bebyggelseregistret miljö

Bebyggelseregistret, BeBR, är ett nationellt register med information om det byggda kulturarvet. Här ryms allt från timmerstugor och gamla industrimiljöer till modern stadsbebyggelse. Det finns omkring 80 000 sökbara poster i registret, av dem är cirka 13000 byggnader skyddade som byggnadsminnen och kyrkor. Uppdateringar och nya registreringar görs kontinuerligt. De uppgifter som finns presenterade i Bebyggelseregistret är hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Informationen är framtagen och registrerad av regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

I BeBR avser miljö den fysiska miljö där bebyggelsen ligger. Miljön är indelad i olika kategorier, baserade på den indelning i landskaps- och miljötyper som tillämpas av RAÄ vid beskrivning av riksintresseområdena för kulturminnesvård. Exempel på miljökategorier är kust- och skärgårdsmiljö, odlingslandskap och bruksmiljö.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 2, 2020, 05:01 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:01 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/17ae5ef80ce82fc00dac5e3325077e4f
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI https://www.raa.se/
Publisher URL https://www.raa.se/
Publisher name Swedish National Heritage Board
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme MiljöUtbildning, kultur och sport
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/17ae5ef80ce82fc00dac5e3325077e4f
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source https://www.raa.se/