Busshållplatser

Busshållplatser inom Gävle kommun.

Datamängden redovisar busshållplatser inom Gävle kommun. Informationsägare är Gävle kommun. Justeringar av busslinjesträckningar, busshållplatser och busstidtabeller sker vid tre tillfällen per år, december, juni (skolavslutning), augusti (skolstart), därefter uppdateras datamängden för vidare publicering till öppna data.

Attribut: KOMMUN: (Kommunnamn för var busshållsplatsen är belägen) TP: (Tabellperiod,vid varje ttb skifte skapas nya tabellperioder med en giltighet) HPLNR: (Hållplatsnummer) HPLKLASS: (Vilken typ av hpl det är, aktiv, indragen, skola närtrafik, osv) HPLNAMN: (Hållplatsnamn) LAGE:(Busshållplatsläge) HPLBILD: (Namn på bild på busshållplats) HPLBILDURL: (Länk till bild på busshållplats) LINJE: (Busslinjenummer) LINJEALIAS: (Busslinjealias) RTAB: (Riktning för själva tabellen vilken destination kan man säga, 41 mot Sandviken eller mot Gävle) TABSTATUS: (Om tabellen är aktiv eller inte, om den skall finnas med i exporter tex.) VSEK: (Sekvensen för hpl.en vilken körordning den har för riktningen 1,2,3,4 osv) RIKT: (De flesta linjer utom ringlinjer har två riktningar detta anger vilken riktning i databasen den har 1 eller 2) ZONNR ZONNAMN KURAGARE: (Vem som äger kuren) KUR: (Om det finns en kur på hpl.en och vem som har ansvaret för den.) NORTH: (Lägeskoordinat) EAST: (Lägeskoordinat) CURRENTDAT: (Gällande datum/period) INLAGD_FME: (Datum för när datat sparades som öppna data)

Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från Gävle kommun till konsumenten. Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för konsumenten till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 13, 2020, 19:01 (UTC)
Skapad January 27, 2019, 03:00 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/64
Contact email mailto:oppnadata@gavle.se
Contact name Öppna data Gävle
Frequency tre gånger per år
GUID https://catalog.gavle.se/store/1/resource/135
Publisher URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.gavle.se/
Publisher name Gävle kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Transport
URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/135
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC