Jvgdata Kilometertavla

Dataprodukten Kilometertavla styr längdmätningen i referenssystemet och ger en lägesbestämning av anläggningens objekt. Kilometertavla innehåller referensinformation så att den kan härledas dels gentemot en nollpunkt (oftast Stockholms central men nollpunkten kan också utgå från andra platser), dels gentemot föregående kilometertavla och dess egenskaper, dels mot den bandel den själv befinner sig i. Kilometertavlorna förekommer en per kilometer och används för att positionsbestämma olika företeelser längs järnvägen såsom växlar, signaler, broar mm. I samband med en linjeomläggning, där järnvägens längd förändras, brukar normalt inte kilometerindelningen göras om. Därmed uppstår kilometermarkeringar som inte har 1000 meters skillnad i längd. Varje kilometerstolpe kan då anses utgöra referenspunkter för positionsbestämningen av objekt längs banan, där angivelsen utgår från närmast föregående kilometerstolpe, även om längden mellan dessa då inte är just 1000 meter. En angivelse kan vara "Huvudsignal 114+228" som innebär att huvudsignalen finns efter kilometerstolpe 114 plus 228 meter. De viktigaste attributen för Kilometertavla är Km som innehåller antal kilometer gentemot nollpunkten samt Bandel. Även Fg tavla Km och Fg tavla Bandel som refererar till föregående Kilometertavlas Km och Bandels attribut är väsentliga. Med deras hjälp kan man söka sig tillbaka efter respektive spår.

Dataprodukten har punktutbredning och kopplar till järnvägsnätet med referens mot närmast föregående nod. Angivelse km + meter är för Kilometertavla allting x km + 0 meter.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:02 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency veckovis
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/44fc3852-cb5f-4c7e-83e3-04b68baafdff
Identifier 44fc3852-cb5f-4c7e-83e3-04b68baafdff
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/44fc3852-cb5f-4c7e-83e3-04b68baafdff