Miljöövervakning, havs- och sjösediment

I ”Miljöövervakning, havs och sjösediment” redovisas punktdata som samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning. Syftet är i första hand att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i sediment. Analyserna görs på prover tagna från sediment i ackumulationsområden som ofta utgör en sänka för många grundämnen och miljögifter. Dessa data kan laddas ned över valfritt län eller miljöövervakningsstation. Via SGUs kartvisare ”Miljöövervakning, havs- och sjösediment” erbjuds även grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 2, 2020, 02:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:15 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/5
Contact email mailto:kundservice@sgu.se
Contact name SGU kundservice
Frequency oregelbundet
GUID https://dcat-editor.com/store/24/resource/24
Language svenska
Publisher URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/1
Publisher URL www.sgu.se
Publisher email mailto:sgu@sgu.se
Publisher name Sveriges geologiska undersökning
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme MiljöVetenskap och teknik
URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/24