Vattenkvalitetsdata per grundvattenförkomst

Datasetet innehåller statistiska sammanställningar av vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst. Sammanställningarna är gjorda utifrån vattenkvalitetsdata från nationella och regionala övervakningsprogram, analysresultat för de engångsundersökningar (verifiering, screening och källinventering) som finns lagrade hos SGU och analysresultat från dataarkivet om kommunernas råvattenkontroll (Vattentäktsarkivet).

Datasetets begränsningar: Vattenkvaltietsdata från undersökningar som SGU inte själva utför utan endast samlar in, exempelvis regionala övervakningsprogram och råvattenkontroll från vattentäktsarkivet är inte kvalitetsgranskade och kan innehålla felaktig information. Medelvärdesberäkningarna omfattar bara de geologiska formationer som genom vattenförvaltningen blivit utpekade som grundvattenförekomster.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 27, 2020, 21:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:15 (UTC)
Contact URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/5
Contact email mailto:kundservice@sgu.se
Contact name SGU kundservice
Frequency oregelbundet
GUID https://dcat-editor.com/store/24/resource/22
Language svenska
Publisher URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/1
Publisher URL www.sgu.se
Publisher email mailto:sgu@sgu.se
Publisher name Sveriges geologiska undersökning
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Vetenskap och teknikMiljö
URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/22