160 datasets found

Taggar: Trafikverket

Filter Results
 • TN.RoadTransportNetwork.OwnerAuthority

  Datamängden redovisar den organisation eller typ av organisation som äger vägen enligt Inspiretema transportnät (TN) OwnerAuthority. OwnerAuthority är genererad ur från följande...
 • Jvgdata Tavla (främst ATC)

  Dataprodukten består av BIS objekttyp Tavla (främst ATC). Tavla (främst ATC) beskriver de tavlor som är relaterade till ATC. Med ATC övervakas tågets hastighet och framförande....
 • Jvgdata Signalpunktstavla ERTMS

  Signalpunktstavla ERTMS är en viktig komponent i säkerhetssystemet ERTMS. Den motsvarar signalläge i konventionellt system dvs. en punkt i spåret som inte får passeras utan...
 • TN.RoadTransportNetwork.Eroad

  Datamängden redovisar Europavägar enligt Inspiretema transportnät (TN) Eroad. Eroad är resultatet av en bearbetning av vägdataprodukten Vägnummer. Datamängden går att komma åt...
 • Jvgdata Bullerskydd

  Bullerskydd, olika anordningar för att minimera störande buller från järnvägsanläggningen mot intilliggande fastigheter.
 • Jvgdata NJDB STAX

  NJDB STAX (Indelning), motsvarande ”Linjekategori”, men detta är för anläggningar utanför det Statliga spårnätet och vikterna är mellan 6 till 40 tons axellast.
 • Jvgdata Möteslängd

  Möteslängd, den maximala längd ett tågfordon kan ha för att inte påverka säkerhet eller fordonsrörelser på intilliggande spår. I aktuellt fall är längden angiven mellan två...
 • NVDB Begränsad bruttovikt

  Dataprodukten består av företeelsetypen Begränsad bruttovikt som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB.Dataprodukten omfattar...
 • Jvgdata Infrastrukturägare

  Infrastukturägare (Indelning), det juridiska företag/organisation som faktiskt äger anläggningen, sen kan någon annan förvalta/underhålla samma anläggning.
 • Transportnät för kartografiska ändamål

  Transportnät för kartografiska ändamål är en förädlad dataprodukt som omfattar 2 objekttyper – en för vägnätet och en för järnvägsnätet. Objekttyperna genereras utifrån ett...
 • Tekniska företeelser - NVDB

  Uppgifter om Sveriges vägnät från Nationella Vägdatabasen (NVDB) om: Färjeled Höjdhinder upp till 4,5 meter Farthinder och Väghinder Vägbredd Antal körfält Korsning...
 • Administrativa företeelser - NVDB

  Innehåller uppgifter från Nationella Vägdatabasen (NVDB): Driftbidrag Funktionell vägklass Gatunamn Övriga vägnamn Vägnummer Väghållare Vägtrafiknät (typ) Innehåller...
 • Jvgdata Lastplats

  En lastplats är ett avgränsat område anslutet till järnvägsnätet och avsett för lastning och lossning av gods och lastbärare eller omlastning från järnväg till andra trafikslag....
 • HH.EnvHealthDeterminantStatisticalData.Noise

  Datamängden omfattar bullerkartläggningar enligt förordning för omgivningsbuller utförda 2007 och 2012. Datamängden omfattar beräknat buller för statliga vägar och järnvägar med...
 • TN.RoadTransportNetwork.AccessRestriction

  Datamängden redovisar juridisk grundad åtkomstrestriktion till vägar eller delar av vägar enligt Inspiretema transportnät (TN) AccessRestriction. AccessRestriction är resultatet...
 • Jvgdata Tågflöde (VMD)

  Indelningstypen innehåller uppgifter om genomsnittligt tågflöde per dygn på järnvägsnätets linjer. Tågflödet visas som VMD, dvs flödet ett vardagsmedeldygn för all tågtrafik på...
 • Jvgdata Vändskiva

  Vändskiva, anordning för att vända riktning på tåg- arbetsfordon för att få optimal användning av fordonet eller för att ett eller flera ingående spår delas upp till flera mot...
 • TN.RoadTransportNetwork.DownloadService

  Tjänsten är Trafikverkets nedladdningstjänst för datamängder som omfattas av INSPIRE vägtransportnät. Alla datamängder från Trafikverket som omfattas av INSPIRE-direktivet går...
 • Jvgdata Spår Upp/Ner/Enkel

  I spårnätet finns det enkelspår, dubbelspår och flerspår. Inne på driftplatser finns det flera parallella spår som är till för resandeutbyte, last- och lossning, möten, växling...
 • TN.ITS.RoadSafetyFeature.Data

  Datamängden innehåller förändriningar av trafiksäkerhetsrelaterade vägdata och produceras i linje med TN-ITS-ramverket. Datamängden och dess distributionssätt är ett resultat av...
You can also access this registry using the API (see API Docs).